Slide1 Slide2


Thứ 6 Hàng Tuần: MỘT NGÀY NIỆM PHẬT

 - Bắt đầu từ 7:30 sáng.
 - Hoàn mãn lúc 4:00 chiều.

Thứ 7 Hàng Tuần: TU BÁT QUAN TRAI GIỚI

  - Bắt đầu từ 7:30 sáng.
  - Hoàn mãn lúc 4:30 chiều.


Chủ Nhật đầu tháng âm lịch: TUỔI TRẺ HƯỚNG PHẬT (Tạm dừng)

  - Bắt đầu lúc 8:00 sáng
  - Kết thúc 4:00


Chủ Nhật Hàng Tuần: SINH HOẠT GĐPT và LỚP HỌC PHẬT PHÁP

  - 2:00 chiều: Gia Đình Phật Tử vào lễ Phật
  - 2:30 chiều: Lớp học Phật Pháp 


Ngày 19 Hàng Tháng: LẠY VÍA ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

  - Từ 3:00 - 5:00 sáng: Lạy Ngũ Bách Danh Kinh (500 lạy)


Ngày 14 Hàng Tháng: LỄ SÁM HỐI

  - Vào lúc 3:00 chiều, kết thúc 4:00   

Ngày 30 Hàng Tháng: LỄ QUY Y, SÁM HỐI và BỐ TÁT

  - Vào lúc 3:00 chiều, kết thúc 4:30 
  - Đăng ký Quy y tại phòng Tiếp lễ 

 
Back to top